Iskander maakt en houdt organisaties & medewerkers fit-for-work

De jarenlange ervaring en expertise bij Iskander in een effectieve verzuimaanpak en hoogwaardige re-integratiedienstverlening maakt ons een gewaardeerd partner bij het voorkomen van uitval door het versterken van gezondheid. Daarom gaat Iskander meer werk maken van gezondheid. Werken aan fitheid maakt medewerkers sterker, veerkrachtiger, meer wendbaar, en daarmee organisaties meer toekomstbestendig, gezond en sterk.

Waarom Iskander?

Verzekerd zijn van gezondheid en inkomen is over het algemeen een wens of zorg die iedereen deelt. Behoud van gezondheid en inkomen is niet iedereen steeds gegeven in zijn of haar leven, het maken van keuzes die een goede gezondheid en inzetbaarheid bevorderen wel. Fit-for-work gaat volgens Iskander over het bevorderen en versterken van het vermogen van mensen om fysiek, mentaal en emotioneel in staat te zijn om met uitdagingen in werk en leven veerkrachtig om te kunnen gaan.

Onze missie

Organisaties en medewerkers succesvol begeleiden om langdurig fit-for-work te worden en te blijven. Zodanig dat medewerkers prettig kunnen blijven werken, en wanneer nodig, succesvol elders aan het werk kunnen komen. De dienstverlening van Iskander is daarbij een stepping stone om bewuste keuzes te kunnen maken in loopbaan en leefstijl die duurzaam de werkfitheid helpen vergroten. Iskander maakt werk van gezondheid.

Wat wij belangrijk vinden:

Om geloofwaardig en om echt van betekenis te kunnen zijn voor onze klanten investeren wij in onze eigen gezondheid en vitaliteit.  Door zelf in beweging te zijn komt de ander ook in beweging, daarom lopen wij graag geregeld tijdens onze afspraken. Voor ons is Positieve Gezondheid belangrijk in alles wat wij doen. In de samenwerking met onze klanten vinden wij een goede persoonlijke match van groot belang, durven we resultaatgericht te werken volgens nieuwe methoden en wetenschappelijke inzichten.

Kernwaarden van Iskander

 • Veerkracht vergroten

 • Eigen regie bevorderen

 • Focus op mogelijkheden

 • Inzetbaarheid versterken

Onze diensten

Werkgevers, verzekeraars, arbeidsdeskundigen en bedrijfsartsen zijn potentiële verwijzers of opdrachtgevers van Iskander. Onze diensten richten zich op:

Amplitie en Leefstijl:

Versterken van gezondheid en veerkracht van mensen, zodat iemand met plezier inzetbaar kan blijven in het werk

Organisatie en Loopbaan:

Beantwoorden van vragen over loopbaan en ontwikkelbaarheid van talent en werkvermogen
talent en werkvermogen

Verzuim en Re-integratie:

Helpen bij het beperken van ziekteverzuim door succesvol en naar vermogen te re-integreren in eigen of ander werk.

Amplitie & Leefstijl

Amplitie betekent versterken, vergroten en vermeerderen. Amplitie is hét kernbegrip uit de positieve organisatiepsychologie, waarbij het draait om bevorderen in plaats van voorkomen (preventie) of herstellen (curatie). Werken aan amplitie blijkt enorm waardevol, zowel voor medewerkers als vanuit bedrijfseconomisch perspectief. Het leidt tot meer plezier, gezondheid en motivatie, minder verzuim en verloop, meer productiviteit   en innovatie, betere dienstverlening, hogere klanttevredenheid en hogere omzet. Iskander biedt enkele interventies aan die zich hier op richten:

Energy CheckUp

Een Energie CheckUp is een uitgebreide intake, gecombineerd met psycho-educatie, een psychofysiologische meting en advies. Het brengt de mate van fysieke en mentale veerkracht in kaart.

Leefstijl Advies

Iskander werkt samen met gespecialiseerde leefstijl-artsen, die naast hun werk als arts/medisch specialist, ook een aanvullende opleiding    hebben doorlopen voor integrale en complementaire geneeskunde.

Leefstijl Coaching

Wanneer het gaat om een meer langdurig traject om te komen tot verandering van leefstijl kan er een leefstijlcoach ingezet worden.

Bewegen

Bewegen doet leven. Het is geen geheim dat wij in onze huidige leefstijl te weinig bewegen, soms kunnen we zelfs spreken van bewegingsarmoede. In onze werkwijze voegen wij graag beweging toe, vanuit de overtuiging   en wetenschap dat fysiek bewegen in de meeste gevallen de sleutel is tot welbevinden als ook ter versterking van gezondheid. Iedere professional binnen Iskander geeft hier op verantwoorde wijze invulling aan, afgestemd op wat er past bij de situatie.

Voeding

Voeding hoeft niet slechts beschouwd te worden als een fysieke aangelegenheid. Ook op mentaal niveau kan men zich bewuster voeden met de juiste mentale input door bewust keuzes te maken van welke informatie men wel of niet tot zich neemt.

Organisatie & Loopbaan

Op ieder moment tijdens een leven of in een loopbaan kunnen vragen ontstaan over de eigen koers; past wat ik doe nog wel goed bij mij, welke andere mogelijkheden zijn er voor mij? Mogelijk spelen er ook vragen of hantering van werkdruk, of zoekt u een manier om weer terug in balans te komen vanwege wellicht lang aanhoudende stressoren. Bij Iskander werken hoogopgeleide geregistreerde en gecertificeerde coaches die kunnen helpen bij het beantwoorden van deze vragen. Vanuit een breder perspectief kunnen wij mensen laten kijken naar zichzelf om verandering op gang te brengen, zodat ze weer snel grip ervaren op de eigen situatie en balans kunnen hervinden.

Loopbaanonderzoek & Advies

Iedereen kan in zijn werkzame leven in een fase belanden, waarin vragen ontstaan over het verloop van de eigen loopbaan. Oorzaken hiervan kunnen liggen in factoren als persoonlijkheid, arbeidsinhoud, arbeidsomstandigheden, arbeidsverhouding, of de levensfase waarin u verkeert. U kunt in deze situatie behoefte hebben om uw loopbaanmogelijkheden opnieuw te onderzoeken.

Talentontwikkeling

Iskander is licentiehouder van een hoogwaardig assessment instrument dat op een betrouwbare manier onbewuste talenten en drijfveren in kaart brengt. Het krachtige en unieke van dit instrument is dat het gevalideerd natuurlijk talent, ontwikkelbaar talent en aangeleerde competenties (kwetsbare kracht) betrouwbaar meet en inzichtelijk maakt. Ook meet het bezieling en het vorm geven daaraan en schaduw gedrag dat belemmert dat mensen volledig vanuit natuurlijke kracht leven en werken. Deze inzichten maken dat mensen hun natuurlijke competenties beter leren inzetten, afgestemd op de doelstellingen van de organisatie. Daarnaast vergroot het de productiviteit, motivatie en positief gedrag bij individuen en in teams.

Effectieve Stress Reductie Interventie

Iskander coacht medewerkers met stressproblematiek volgens de   principes van Chronische Stress Reversal (CSRⓇ): het voorkomen en zo nodig terugdraaien en herstellen van de lichamelijke en mentale schade die door chronische stress ontstaat. Onze coaching kenmerkt zich door een gerichte psycho-biologische aanpak op basis van een wetenschappelijk onderbouwde visie. De coaching focust op lichaam, psyche en gedrag. Doel van de coaching is herstel van stressklachten en beter (energetisch) functioneren, zowel op het werk als privé. Hiervoor wordt gewerkt aan lichamelijk en psychisch herstel, opbouw van vitaliteit en verbetering van het zelfmanagement.

Effectieve Stress Hantering Interventie

In de situatie dat er al sprake is van dreigend verzuim of daadwerkelijke uitval ten gevolge van chronische stress ondersteunen wij medewerkers naar herstel en bij re-integratie volgens bovengenoemde methode.

Verzuim & Integratie

Re-integratie vraagt een hoge mate van vakkundigheid en maatwerk door begeleidende professionals, om mensen daadwerkelijk verder te kunnen helpen. Re-integratie is voor de professionals van Iskander niet de onvermijdelijke wettelijke verplichting, die opgelegd wordt door een regeling vanuit de overheid. Wij beschouwen dit als een uitnodiging aan de medewerker om de eigen situatie goed te onderzoeken en in co-creatie met een deskundig loopbaanprofessional te komen tot een schets van wat er nog wel kan, welke mogelijkheden er nog wel zijn. Ook bij onze verzuim- en re-integratiedienstverlening zetten we al onze know-how in om mensen optimaal te begeleiden bij herstel en terugkeer in werk en dragen we graag bij aan een zo hoog mogelijke mate van werkfitheid, fit-for-work zoals wij dat noemen.

Re-integratie spoor 2

Re-integratie 2e spoor bij Iskander is gericht op duurzame inzetbaarheid van de kandidaat als werknemer in betaalde arbeid bij een andere werkgever en in de toekomstige carrière. Iskander biedt gefaseerde dienstverlening om een traject kansrijk en succesvol te maken.

Neem contact op voor meer informatie over onze aanpak en voorwaarden.

Re-integratie spoor 3

Voor de kandidaat is het belangrijk om te bezinnen op de eigen situatie, gezondheid en mogelijkheden, en actief te werken aan zijn/haar werkvermogen en inzetbaarheid in deze fase van het leven. Re-integratie vanuit een WIA-situatie bij Iskander is gericht op duurzame  inzetbaarheid van in betaalde arbeid bij een andere werkgever volgens de resterende verdiencapaciteit van de klant of meer. Iskander biedt gefaseerde dienstverlening om een traject kansrijk en succesvol te maken.

Neem contact op voor meer informatie over onze aanpak en voorwaarden.

Haalbaarheidsonderzoek

Soms kunt u wegens arbeidsongeschiktheid het eigen werk niet meer hervatten. Bij twijfel aan uw inzetbaarheid en uw arbeidsmarktkansen is het soms wenselijk eerst te toetsen of een interventie wel raadzaam of zinvol is. Om een goede inschatting te kunnen maken van het perspectief en de haalbaarheid van een succesvolle werkhervatting, doorlopen wij met de medewerker een aantal activiteiten. De uitkomst van deze bevindingen leiden tot een rapportage met advies welke aanleiding zijn om een interventie te (her)overwegen wanneer goed onderbouwd kan worden dat een interventie helpt om verdiencapaciteit te benutten, d.w.z. naar vermogen weer te werken in de toekomst. De uitkomst van een haalbaarheidsonderzoek kan ook aanleiding zijn om hier voorlopig van af te zien.

Onze mensen

Bij Iskander werken geregistreerde en/of gecertificeerde professionals die werken op basis van vakmanschap, de juiste drijfveren en een gezonde dosis veerkracht om zelf ook dagelijks fit op het werk te verschijnen. Alleen dan kunnen we doen wat we uitdragen: organisaties en medewerker fit-for-work maken en houden.

Re-integratiespecialist

Jamie Warren

Far far away, behind the word mountains, far from the countries Vokalia and Consonantia, there live the blind texts.

Far far away, behind the word mountains, far from the countries Vokalia and Consonantia, there live the blind texts. Separated they live in Bookmarksgrove right at the coast of the Semantics, a large language ocean. A small river named Duden flows by their place and supplies it with the necessary regelialia. It is a paradisematic country, in which roasted parts of sentences fly into your mouth.
Re-integratiespecialist

Corey Williams

Far far away, behind the word mountains, far from the countries Vokalia and Consonantia, there live the blind texts.

Far far away, behind the word mountains, far from the countries Vokalia and Consonantia, there live the blind texts. Separated they live in Bookmarksgrove right at the coast of the Semantics, a large language ocean. A small river named Duden flows by their place and supplies it with the necessary regelialia. It is a paradisematic country, in which roasted parts of sentences fly into your mouth.
Coach en re-integratiespecialist

Gabriëla Houben

Gabriela werkt bij Iskander als coach en re-integratiespecialist

Vanuit mijn achtergrond als arbeids- en organisatiepsycholoog & sportpsycholoog versterk ik Iskander sinds begin 2018. De afgelopen jaren heb ik me kunnen specialiseren als stress-& burn-out coach (CSR-coach ®) en de wetgeving omtrent Poortwachter- en WGA-vraagstukken.

Ik haal de meeste energie uit coachingstrajecten waar de aandacht ligt op:
• Het verkrijgen van een balans tussen privé en werk.
• Het inzicht krijgen in eigen patronen, krachten en valkuilen.
• Loopbaanontwikkeling

Als coach vind ik het heel belangrijk om samen te kijken wat jij nodig hebt. In een traject heb ik een begeleidende rol en geef ik handvatten om inzicht te geven en verder te herstellen wanneer noodzakelijk. Van klanten krijg ik terug dat ik empathisch en betrouwbaar ben en dat mijn kritische blik iemand verder helpt in zijn of haar ontwikkeling.

Re-integratiespecialist

Lennart van Muijden

Far far away, behind the word mountains, far from the countries Vokalia and Consonantia, there live the blind texts.

Hallo! Mijn naam is Lennart en ik ben de nieuwste aanwinst van Iskander.

Tot op heden houd ik me vooral bezig met re-integratie en de bijpassende loopbaanvragen binnen spoor 2 en 3 van Poortwachter. Ik ben een afgestudeerd Toegepast Psycholoog (BSc). Binnen deze opleiding heb ik arbeid & organisatie psychologie en de gezondheidspsychologie richting gevolgd. Deze combinatie vind ik erg interessant. Zodoende verdiep ik me graag in het onderwerp Stress en Burn-Out en de gevolgen of voorlopers daarvan.

Als we elkaar treffen in de gesprekken bij Iskander zal ik een kritische en open houding aannemen. Zelf houd ik van een open communicatie met een uitdagende en perspectief verbredende noot. Vaak zal je me ook goedlachs, positief en oordeel loos aantreffen, ik benieuwd naar het verhaal achter de mens. Wanneer zien wij elkaar bij Iskander?

Directeur

Freek Mostert

Freek Mostert is een ervaren en gedreven professional met twee decennia werkervaring in verzuim & re-integratie, coaching, outplacement, loopbaanadvisering en mediation.

Freek Mostert is een ervaren en gedreven professional met twee decennia werkervaring in verzuim & re-integratie, coaching, outplacement, loopbaanadvisering en mediation. Met veel plezier en succes specialiseert hij zich dagelijks in Poortwachter- en WGA-vraagstukken voor werknemers, werkgevers en verzekeraars vanuit een multidisciplinaire aanpak.

Contact

Bericht sturen

  Naam (verplicht)

  Email (verplicht)

  Onderwerp

  Bericht

  Bel of mail Freek Mostert

  Mobiel:

  +31 6 12 34 56 78

  Mail:

  freek@iskanderconnect.nl

  Of kom langs

  Locatie Nijmegen

  Krayenhoff Kazerne
  Molenveldlaan 152a
  6523 RN Nijmegen

  +31 6 12 34 56 78

  Route

  Locatie Naarden-Vesting

  Kooltjesbuurt 9
  1411 RZ Naarden-Vesting

  +31 (0)85 4017343
  info@iskanderconnect.nl

  Route

  Words to live by

  Kind words creates confidence.

  Kind thinking creates profoundness.

  Kind giving creates love.